logo-atrem
PL / EN

Zawarcie przez Emitenta umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

02.10.2018

Zawarcie przez Emitenta umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

2018.10.02 10:13

Raport bieżący nr  34/2018

Temat: Zawarcie przez Emitenta umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 2 października 2018 r. Emitent powziął informację o podpisaniu z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group umowy o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.

Na podstawie ww. umowy InterRisk Towarzysto Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wystawiać będzie na zlecenie Atrem S.A. ubezpieczeniowe gwarancje, zwane dalej ,,gwarancjami”:

a)    zapłaty wadium, w związku ze składanymi przez Zobowiązanego, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ofertami w przetargach organizowanych przez Beneficjentów gwarancji,

b)    należytego wykonania kontraktu, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowach (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”) zawartych przez Zobowiązanego z Beneficjentami gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

c)    usunięcia wad i usterek, tytułem zabezpieczenia usunięcia wad i usterek na podstawie  umów (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”) zawartych przez Zobowiązanego z Beneficjentami gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

d)    zwrotu zaliczki, tytułem zabezpieczenia zwrotu zaliczki na podstawie umów (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”), zawartych przez Zobowiązanego z Beneficjentem gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Maksymalny odnawialny limit gwarancyjny ustalony został na poziomie 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) przy czym:

a)    limit gwarancyjny dla gwarancji zapłaty wadium wynosi 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),

b)    limit gwarancyjny dla gwarancji zwrotu zaliczki wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100);

c)    limit  gwarancyjny   dla   gwarancji   należytego   wykonania   kontraktu   wynosi 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100).

d)     limit gwarancyjny dla gwarancji usunięcia wad i usterekwynosi:  2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

Na zabezpieczenie roszczeń InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group o zwrot zapłaconych z tytułu gwarancji kwot na rzecz Beneficjentów gwarancji, Atrem S.A. ustanowił na rzecz InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group następujące zabezpieczenia:

1/ sześć weksli własnych in blanco z klauzulą „bez protestu” z wystawienia Atrem S.A. wraz z sześcioma deklaracjami wekslowymi, poręczonych przez spółkę CONTRAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, do kwoty zadłużenia wynikającego z tytułu niniejszej umowy generalnej,

2/ W przypadku występowania Atrem S.A. w Konsorcjum, wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie tzn. weksel poręczony przez Konsorcjanta lub Konsorcjantów.

Umowa została zawarta na okres do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group w stosunku do Contrast sp. z o. o. wynikających z umowy.

W wykonaniu umowy InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group będzie wystawiał gwarancje w okresie do 27.06.2019 r.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close