logo-atrem
PL / EN

Zawarcie przez Emitenta umowy z Porr S.A. na wykonanie części instalacji teletechnicznych przez Emitenta, przy zadaniu pn. Rozbudowa części morskiej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

12.06.2023

Zarząd Atrem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej także zwaną Emitentem) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 czerwca 2023 r., otrzymał informację o podpisanej przez Porr Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwany Zamawiającym) umowie na wykonanie części instalacji teletechnicznych przez Emitenta przy zadaniu pn. Rozbudowa części morskiej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Wartość wynagrodzenia Emitenta wynosi 27.590.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto.

Przewidywany termin odbioru przez inwestora ustalono na dzień 23.12.2023 r.

Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy będzie gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa o wartości 5% wynagrodzenia umownego.

Łączny limit kar umownych za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy ustalono na poziomie 15% wartości wynagrodzenia netto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close