logo-atrem
PL / EN

Zawarcie przez Emitenta umowy ze spółką ENERGA – OPERATOR S.A.

20.07.2018

Zawarcie przez Emitenta umowy ze spółką ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach biurowych ENERGA-OPERATOR S.A.”

2018.07.20 12:15

Raport bieżący nr  23/2018

Temat: Zawarcie przez Emitenta umowy ze spółką ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach biurowych ENERGA-OPERATOR S.A.”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 20/2018, Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 20 lipca  2018 r. powziął informację o zawarciu w trybie obiegowym datowanej na dzień 10 lipca 2018 r. umowy pomiędzy Emitentem (Wykonawca) a spółką ENERGA – OPERATOR S.A. (Zamawiający) na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach biurowych ENERGA-OPERATOR S.A.”

O wyborze oferty Emitenta, Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2018.

Wartość wynagrodzenia umownego spółki Atrem S.A. wynosi 4.887.000,00 zł netto (słownie: cztery miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy 00/100).

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do szesnastu miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy, na przedmiot zamówienia, zastosowane urządzenia, aplikacje, wykonane prace oraz zapewni sprawność działania wykonanego systemu w okresie gwarancji.

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:

  1. W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi w całości lub w części od umowy w sytuacji gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej części przekroczy 60 dni, będzie on uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia netto obliczonego od wartości robót niewykonanych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  2. W przypadku zwłoki w usunięciu usterki/wady wynikającej z gwarancji udzielonej Zamawiającemu na wykonany przez Wykonawcę przedmiot umowy lub usterki/wady wskazanej w protokole odbioru, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia netto za każdy obiekt, w którym prace lub usuwanie usterek/wad zostały wykonane ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki.
  3. W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki.

Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w umowie czynności, Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy kary umownej w  wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca wniósł w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie na kwotę stanowiącą 5 % łącznego wynagrodzenia brutto.

W okresie od dnia 10 października 2017 r. do dnia 20 lipca 2018 r. spółki Grupy Kapitałowej ATREM zawarły ze spółką ENERGA-OPERATOR SA umowy na łączną wartość 4.981.262,40 zł netto (kwota ta obejmuje opisaną powyżej umowę na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach biurowych ENERGA-OPERATOR S.A.”).

Łączna wartość kontraktów zawieranych ze spółką ENERGA-OPERATOR S.A. w określonym przedziale czasu pozwala na określenie szacunkowego zakresu udziału tego podmiotu w zamówieniach otrzymywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej ATREM.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close