logo-atrem
PL / EN

Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. umowy z Miastem Poznań na realizację zamówienia pt. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”.

20.11.2019

Raport bieżący nr 66/2019

Temat: Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. umowy z Miastem Poznań na realizację zamówienia pt. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 20 listopada 2019 r. Konsorcjum z udziałem Emitenta (Wykonawca) w składzie: Atrem S.A. (Lider Konsorcjum) – Firma Budowlana Dota sp. z o.o. sp.k. (Partner Konsorcjum) – New Amsterdam  sp. z o. o. (Partner Konsorcjum) zawarło umowę z Miastem Poznań (Zamawiający) na realizację zamówienia pt. „Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”.

O wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A., Emitent informował raportem bieżącym nr 63/2019.

Wartość wynagrodzenia należnego całemu Konsorcjum wynosi 23.770.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Szacowany udział prac przypisanych Atrem S.A. w łącznej wartości prac realizowanych przez Konsorcjum wynosi 28%.

Termin realizacji przedmiotu Umowy ustalony został do dnia 30 listopada 2020 roku.

Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach:

1)    w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu realizacji umowy, karą w wysokości 10.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki,

2)    w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu zakończenia każdego z Etapów realizacji umowy, karą w wysokości 5.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki,

3)    w przypadku jeżeli czynności zastrzeżone dla któregokolwiek projektanta lub kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego, karą w wysokości 50.000,00 zł za każdy przypadek,

4)    w przypadku zwłoki w usunięciu wady, karą w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki,

5)    w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z winy Wykonawcy, karą w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto;

6)    za nieprzystąpienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego, każdorazowo karą w wysokości 500,00 zł,

7)    w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, karą umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – dotyczy sytuacji, w której Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

8)    w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, karą w wysokości 1.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki,

9)    w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, każdorazowo karą w wysokości 5.000,00 zł,

10)  w przypadku nieprzedłożenia w terminie umownym poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo lub zmian tych umów, każdorazowo karą w wysokości 5.000,00 zł,

11)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, każdorazowo karą w wysokości 5.000,00 zł,

12)  w przypadku zwłoki w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy zmianie terminu realizacji Inwestycji, karą w wysokości 5.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki,

13)  w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, karą w wysokości 1.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki,

14) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ, karą w wysokości 1.000,00 zł za każde stwierdzone uchybienie,

15) w przypadku niedochowania zasad poufności wskazanych w umowie, karą w wysokości 50.000,00 zł za każde naruszenie,

16) w przypadku niezłożenia Raportu o Postępie Prac w terminie określonym w Umowie, karą w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki.

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę o wartości wyższej niż kwota naliczonych kar.

Łączna wysokość kar umownych, które naliczyć może Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close