logo-atrem
PL / EN

Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Atrem S.A z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. umowy

23.03.2020

Raport bieżący nr 5/2020

Temat: Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Atrem S.A z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. umowy na realizację zamówienia pn. „Modernizacja ujęć infiltracyjnych PU-3 i PU-4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwany Emitentem) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 12.02.2020 r. informuje, iż powziął informację o zawarciu w dniu 23 marca 2020 r.  przez Konsorcjum z udziałem Emitenta jako Wykonawcy w składzie: HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A (Lider Konsorcjum) – Atrem S.A. (Partner Konsorcjum), — Terlan Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum)- Radical System Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. (Zamawiający), na realizację zamówienia pn. „Modernizacja ujęć infiltracyjnych PU-3 i PU-4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów”.

Wynagrodzenie Konsorcjum wynosi 45.582.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) netto, zaś wartość prac Emitenta wynosi 8.134.100,00 zł (słownie: osiem milionów sto trzydzieści cztery tysiące sto złotych 00/100) netto. Zakres prac Emitenta obejmuje prace z branży elektrycznej oraz aparaturę kontrolno-pomiarową i automatykę.

Uczestnicy Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność odszkodowawczą  wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Strony ustaliły, że łączna wartość ewentualnych kar umownych nie przekroczy 40% Wynagrodzenia.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close