logo-atrem
PL / EN

Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o. o. umów na realizację zamówienia na wykonanie robót objętych Kontraktem V: „Centralny System Sterowania procesem produkcji wody stacji wodociągowych MPWiK sp. z o.o. w Lublinie”, wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – Etap III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

16.01.2019

Raport bieżący nr  2/2019

Temat: Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o. o. umów na realizację zamówienia na wykonanie robót objętych Kontraktem V: „Centralny System Sterowania procesem produkcji wody stacji wodociągowych MPWiK sp. z o.o. w Lublinie”, wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – Etap III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 16 stycznia 2019 r. powziął informację o zawarciu w trybie obiegowym przez Konsorcjum Wykonawcy z udziałem Emitenta w składzie: Inżynieria Rzeszów S.A. (Lider Konsorcjum), Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o. o. (Zamawiający), datowanych na dzień 15 stycznia 2019 r., umów na realizację zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem V: „Centralny System Sterowania procesem produkcji wody stacji wodociągowych MPWiK sp. z o.o. w Lublinie”, wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – Etap III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

O wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta, Atrem S.A. informowała raportem bieżącym nr 1/2019.

Zamówienie obejmuje swoim zakresem następujące zadania inwestycyjne:

1) Zadanie inwestycyjne nr I – wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej Centralnego Systemu Sterowania procesem produkcji wody stacji wodociągowych MPWiK sp. z o.o. w Lublinie.

2) Zadanie inwestycyjne nr II – Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej  podstawie budynku ochrony na terenie Stacji Wodociągowej Zemborzycka w Lublinie.

 

Dla każdego z zadań inwestycyjnych zawarta została odrębna umowa. Łączna wartość wynagrodzenia Konsorcjum dla obu zadań inwestycyjnych wynosi 39.884.909,00 zł netto (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięć złotych 00/100), tj. 49.058.438,07 zł brutto, przy czym wartość wynagrodzenia za wykonanie zadania inwestycyjnego nr I wynosi: 39.430.571,00 zł netto, a za zadanie inwestycyjne nr II: 454.338,00 zł netto.

 

Wartość prac przypisanych spółce Atrem S.A. wynosi:

  1. Dla zadania inwestycyjnego nr I: 19.774.275,70 zł netto.
  2. Dla zadania inwestycyjnego nr II: 100.738,00 zł netto.

 

Wynagrodzenie dla zadania inwestycyjnego nr I ma charakter kosztorysowy. Ostateczna wysokość wynagrodzenia kosztorysowego będzie obliczona wg iloczynu ilości jednostek faktycznie wykonanych robót (potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w książce obmiarów) i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

Wynagrodzenie dla zadania inwestycyjnego nr II ma charakter ryczałtowy.

 

Termin wykonania każdego z zadań określono do 30.10.2021 r.

Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

W zakresie zadania inwestycyjnego nr I, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za:

1) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (w przypadku wystąpienia opóźnienia do 30 dni),  w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;

2) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (w przypadku wystąpienia opóźnienia od 31 do 90 dni), w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;

3) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (w przypadku wystąpienia opóźnienia powyżej 90 dni), w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia;

4) nieterminowe przystąpienie do naprawy w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na przystąpienie do usunięcia wad;

5) nieterminowe usunięcie wad, błędów stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

6) nieterminowe przedłożenie harmonogramu, w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia;

7) nieterminowe wprowadzenie do harmonogramu poprawek uzgodnionych z Zamawiającym, w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia ustalonego przez strony na wprowadzenie poprawek;

8) nieterminowe dostarczenie dokumentów potwierdzających dokonanie wymaganego przez Zamawiającego ubezpieczenia, w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia;

9) brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)  za odebrane roboty budowlane w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto;

10) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom (dalszym  Podwykonawcom) za odebrane roboty budowlane w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia określonego na zapłatę w Umowie o podwykonawstwo;

11) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,02%  wynagrodzenia brutto, za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt Umowy lub jego zmianę;

12) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zapłaty w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdą nie przedłożoną Umowę lub jej zmianę;

13) braku wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo  w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto za każdą nieuwzględnioną zmianę;

14) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto;

15) nie wykonanie na żądanie Zamawiającego obowiązku uregulowania zasad płatności w Umowie podwykonawczej w taki sposób, aby umożliwić Zamawiającemu zapłacenie wymagalnego  wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (cesja  wierzytelności), w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto.

 

Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn  leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

 

W zakresie zadania inwestycyjnego nr II, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za:

1) nieterminowe wykonanie robót budowlanych (w przypadku wystąpienia opóźnienia do 30 dni), w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto za wykonanie robót budowlanych, za każdy dzień opóźnienia;

2) nieterminowe wykonanie robót budowlanych (w przypadku  wystąpienia opóźnienia od 31 do 90 dni), w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie robót budowlanych, za każdy dzień opóźnienia;

3) nieterminowe wykonanie robót budowlanych (w przypadku wystąpienia opóźnienia powyżej 90 dni), w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za wykonanie robót budowlanych, za każdy dzień opóźnienia;

4) nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowej  objętej przedmiotem umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie dokumentacji projektowej, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

5) nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za wykonanie robót budowlanych, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

6) nieterminowe przystąpienie do naprawy w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie robót budowlanych za każdy dzień opóźnienia,  liczonego od dnia wyznaczonego na przystąpienie do usunięcia wad;

7) nieterminowe przedłożenie harmonogramu w wysokości  500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia;

8) nieterminowe wprowadzenie do harmonogramu poprawek uzgodnionych z Zamawiającym, w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień  opóźnienia, liczonego od dnia ustalonego przez strony na wprowadzenie poprawek;

9) nieterminowe dostarczenie dokumentów potwierdzających dokonanie wymaganego przez Zamawiającego ubezpieczenia, w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia;

10) brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) za odebrane roboty budowlane w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie robót budowlanych;

11) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom (dalszym  Podwykonawcom) za odebrane roboty budowlane w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, należnego za wykonanie robót budowlanych za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia określonego na zapłatę w umowie o podwykonawstwo;

12) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, należnego za wykonanie robót budowlanych, za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy lub jego zmianę;

13) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o  podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie robót budowlanych, za każdą nie przedłożoną umowę lub jej zmianę;

14) braku wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo  w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie robót budowlanych, za każdą nieuwzględnioną zmianę;

15) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%  łącznego wynagrodzenia brutto;

16) nie wykonanie na żądanie Zamawiającego obowiązku uregulowania zasad płatności w Umowie podwykonawczej w taki sposób, aby umożliwić Zamawiającemu zapłacenie wymagalnego  wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (cesja  wierzytelności), w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie robót budowlanych.

 

Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych  odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

 

Konsorcjum w dniu podpisania umowy wniosło zabezpieczenia należytego wykonania umów w wysokości 10% wynagrodzenia umownego należnego na podstawie każdej z umów składających się na zamówienie.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close