logo-atrem
PL / EN

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o.o. umowy z ALDESA NOWA ENERGIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na realizację prac w ramach zamówienia pn. „Budowa zakładu produkcyjnego Gestamp Polska w Chociczy Małej”

19.02.2019

Raport bieżący 5 /2019

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o.o. umowy z ALDESA NOWA ENERGIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na realizację prac w ramach zamówienia pn. „Budowa zakładu produkcyjnego Gestamp Polska w Chociczy Małej”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. (Wykonawca) umowy z ALDESA NOWA ENERGIA sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), datowanej na 19 lutego 2019 r., na realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych w ramach zamówienia pn. „Budowa zakładu produkcyjnego Gestamp Polska w Chociczy Małej”.

Termin wykonania przedmiotu umowy został określony do dnia 30 czerwca 2019 r.

Wartość wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 5.655.000,00 zł netto (słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i  00/100 netto).

Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi na okres od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy do upływu 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego Inwestycji, lecz nie później niż od dnia 30.09.2019 r.

Zgodnie z zapisami ww. umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

  1. zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów węzłowych – w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
  2. zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu końcowego- w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
  3. zwłoki w przedłożeniu lub zaktualizowaniu harmonogramu – w wysokości 0,01% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki;
  4. zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki;
  5. niezgłoszenia Dalszego Podwykonawcy, na zasadach określonych umową– w wysokości 5 000 PLN za każdy niezgłoszony podmiot;
  6. dopuszczenia do wykonywania robót Dalszego Podwykonawcy wobec którego Zamawiający lub Wykonawca zgłosili sprzeciw – w wysokości 5 000 PLN za każdy podmiot;
  7. nieprzedłożenia wraz ze zgłoszeniem Dalszego Podwykonawcy kopii umowy podwykonawczej- w wysokości 5 000 PLN;
  8. odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20 % Wynagrodzenia,
  9. naruszenia obowiązku zachowania poufności- w wysokości 15 000 zł za każdy przypadek naruszenia;
  10. naruszenia zasad i przepisów BHP – w wysokości zgodnej z taryfikatorem kar.

 

W przypadku, gdy poniesiona szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 

Łączna wartość naliczonych kar umownych ograniczona jest do 30% wynagrodzenia umownego.

Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wypadku odstąpienia od Umowy wskutek okoliczności, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność- w wysokości 20 % Wynagrodzenia.

 

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10%  wynagrodzenia netto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku  (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close