logo-atrem
PL / EN

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy z ENERGA – OPERATOR S.A.

24.07.2018

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostrów Północ (GPZ)

2018.07.24 15:25

Raport bieżący nr 25/2018

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na realizację zamówienia pn. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostrów Północ (GPZ)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 21/2018, Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 24 lipca 2018 r. powziął informację o zawarciu datowanej na dzień 19 lipca 2018 r. umowy pomiędzy spółką zależną od Emitentem: Contrast sp. z o. o. (Wykonawca) a spółką ENERGA – OPERATOR S.A. (Zamawiający) na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostrów Północ (GPZ).”

O wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta, Emitent informował raportem bieżącym nr 21/2018.

Wartość wynagrodzenia umownego spółki Contrast sp. z o. o. wynosi 9.477.000,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy 00/100), tj. 11.656.710,00 zł brutto.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do dnia 20 marca 2019 r.

Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego. Na dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia, Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszej niż 12 miesięcy.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

a) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu Umowy licząc od następnego dnia po upływie określonego w Umowie terminu zakończenia przedmiotu Umowy,

b) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze elementów/odbiorze technicznym lub w okresie gwarancji lub rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie mniej niż 50 zł dziennie, do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru;

c) 30% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

d) 50% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę po pierwotnym terminie realizacji Umowy,

e) 10% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień Umowy poprzez podzlecanie prac bez pisemnej zgody Zamawiającego,

f) 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia,

g) 20% całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie braku wykonania zobowiązania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących prace przy urządzeniach elektroenergetycznych, gdzie wymagane są świadectwa kwalifikacji D przez cały okres obowiązywania umowy;

h) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie określonego w umowie terminu przekazania oświadczenia, tj:

w przypadku opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub wezwania Zamawiającego do złożenia takiego oświadczenia;
w przypadku zmiany zatrudnienia osób wykazanych w oświadczeniu i opóźnieniu w przedłożeniu Zamawiającemu aktualnego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek przekroczenia czasów wyłączeń przyjętych w harmonogramie wyłączeń (za każdą rozpoczętą godzinę) w wysokości:

a) 10% wartości umowy netto jednak nie mniej niż 800,00 zł netto – na liniach nN 0,4 kV;

b) 5 % wartości umowy netto jednak nie mniej niż 1200,00 zł netto – na liniach SN 15 kV;

c) 1 % wartości umowy netto jednak nie mniej niż 10 000,00 zł netto – na liniach WN.

Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku, gdy przekroczenie czasu będzie wynikało z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.

Całkowita wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, jednak nie mniej niż 500 tys. zł.

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w Kodeksie cywilnym.

Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności Stron przewidziane w Umowie nie mają zastosowania w odniesieniu do szkód wynikających z naruszenia zasad Programu Zgodności.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, z jego winy, obowiązków określonych w Programie Zgodności, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy wykazany przypadek naruszenia.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie na kwotę stanowiącą 10% łącznego wynagrodzenia brutto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close