logo-atrem
PL / EN

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

26.07.2019

Raport bieżący nr  54/2019

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 25 lipca 2019 r. spółka zależna od Emitenta: Contrast sp. z o. o. zawarła z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group umowę o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.

Na podstawie ww. umowy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wystawiać będzie na zlecenie Contrast sp. z o. o. ubezpieczeniowe gwarancje, zwane dalej ,,gwarancjami”:

  1. zapłaty wadium, w związku ze składanymi przez Contrast sp. z o. o., w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ofertami w przetargach organizowanych przez Beneficjentów gwarancji,
  2. należytego wykonania kontraktu, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowach (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”) zawartych przez Contrast sp. z o. o. z Beneficjentami gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
  3. usunięcia wad i usterek, tytułem zabezpieczenia usunięcia wad i usterek na podstawie umów (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”) zawartych przez Contrast sp. z o.o. z Beneficjentami gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
  4. zwrotu zaliczki, tytułem zabezpieczenia zwrotu zaliczki na podstawie umów (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”), zawartych przez Contrast sp. z o. o. z Beneficjentem gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

 

Maksymalny odnawialny limit gwarancyjny ustalony został na poziomie 12 000 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100) przy czym:

  1. limit gwarancyjny dla gwarancji zapłaty wadium wynosi 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),
  2. limit gwarancyjny dla gwarancji zwrotu zaliczki wynosi 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100);
  3. limit gwarancyjny   dla   gwarancji   należytego   wykonania   kontraktu   wynosi 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100), a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).
  4. limit gwarancyjny dla gwarancji usunięcia wad i usterek wynosi:  3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).

Do przyznanego limitu wlicza się gwarancje wydane przed zawarciem niniejszej umowy, na podstawie wcześniej podpisanych umów o udzielenie gwarancji

Na zabezpieczenie roszczeń InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group o zwrot zapłaconych z tytułu gwarancji kwot na rzecz Beneficjentów gwarancji, Contrast sp. z o.o. ustanowił na rzecz InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group następujące zabezpieczenia:

1/ sześć weksli własnych in blanco z klauzulą „bez protestu” z wystawienia Contrast sp. z o. o. wraz z sześcioma deklaracjami wekslowymi poręczonych przez ATREM Spółka Akcyjna do kwoty zadłużenia wynikającego z tytułu niniejszej umowy generalnej,

2/ W przypadku występowania Contrast sp. z o. o. w Konsorcjum, wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie tzn. weksel poręczony przez Konsorcjanta lub Konsorcjantów.

 

Umowa została zawarta na okres do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group w stosunku do Contrast sp. z o. o. wynikających z umowy.

W wykonaniu umowy InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group będzie wystawiał gwarancje w okresie do dnia 24 lipca 2020 r.

 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Zawarta Umowa stanowi kontynuację poprzedniej umowy zawartej przez Contrast Sp. z o.o. z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group oraz aneksów to tej umowy, o zawarciu których Atrem S.A. informowała raportem nr 36/2017 oraz raportem bieżącym nr 33/2018 i 40/2018.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close