logo-atrem
PL / EN

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

02.10.2018

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

2018.10.02 10:05

Raport bieżący 33/2018

Temat: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy generalnej o udzielanie  ubezpieczeniowych  gwarancji  kontraktowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 2 października 2018 r. powziął informacje o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy generalnej o udzielanie  ubezpieczeniowych  gwarancji  kontraktowych.

O zawarciu przez Contrast sp. z o. o. umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielanie ubezpieczeniowych  gwarancji  kontraktowych, Emitent informował raportem bieżącym nr 36/2017.

W oparciu o zapisy ww. aneksu, InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group zobowiązała się do wystawiania na zlecenie Contrast sp. z o. o. dodatkowo ubezpieczeniowych gwarancji zwrotu zaliczki, w związku z czym po zmianie, InterRisk S.A. Vienna Insurance Group zobowiązała się do wystawiania ubezpieczeniowych gwarancji, zwanych dalej ,,gwarancjami”:

a)    zapłaty wadium, w związku ze składanymi przez Zobowiązanego, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ofertami w przetargach organizowanych przez Beneficjentów gwarancji,

b)    należytego wykonania kontraktu, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowach (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”) zawartych przez Zobowiązanego z Beneficjentami gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

c)    usunięcia wad i usterek, tytułem zabezpieczenia usunięcia wad i usterek na podstawie  umów (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”) zawartych przez Zobowiązanego z Beneficjentami gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

d)    zwrotu zaliczki, tytułem zabezpieczenia zwrotu zaliczki na podstawie umów (zwanych dalej „umowami objętymi gwarancją”), zawartych przez Zobowiązanego z Beneficjentem gwarancji, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Zgodnie z treścią aneksu maksymalny odnawialny limit gwarancyjny został podwyższony do kwoty 12 000 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100) przy czym:

a)    limit gwarancyjny dla gwarancji zapłaty wadium wynosi  2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),

b)    limit gwarancyjny dla gwarancji zwrotu zaliczki wynosi 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100);

c)    limit  gwarancyjny   dla   gwarancji   należytego   wykonania   kontraktu   wynosi 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100), a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).

d)     limit gwarancyjny dla gwarancji usunięcia wad i usterekwynosi: 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).

Na zabezpieczenie roszczeń InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group o zwrot zapłaconych z tytułu gwarancji kwot na rzecz Beneficjentów gwarancji, Contrast sp. z o. o. ustanowił na rzecz InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group następujące zabezpieczenia:

1/ pięć weksli własnych in blanco z klauzulą „bez protestu” z wystawienia Zobowiązanego wraz z pięcioma deklaracjami wekslowymi,

2/ pięć weksli własnych in blanco z klauzulą „bez protestu” z wystawienia Contrast sp. z o. o. wraz z pięcioma deklaracjami wekslowymi poręczonych przez ATREM Spółka Akcyjna, do kwoty zadłużenia wynikającego z tytułu niniejszej umowy generalnej,

3/ w przypadku występowania Zobowiązanego w Konsorcjum, wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie tzn. weksel poręczony przez Konsorcjanta lub Konsorcjantów.

Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close