logo-atrem
PL / EN

Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

27.09.2018

Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

2018.09.27 14:18

Raport bieżący 32/2018

Temat: Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 27 września 2018 r. powziął informację, iż w okresie od dnia 16 maja 2018 r. do dnia 27 września 2018 r., spółki Grupy Kapitałowej ATREM zawarły ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. umowy na łączną wartość  4.991.745,00 zł netto.

Umową o największej wartości jest umowa zawarta pomiędzy spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Zamawiający) a Konsorcjum Wykonawcy z udziałem Emitenta w składzie: Atrem S.A. (Lider Konsorcjum), cGAS Controls sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (Partner Konsorcjum),datowana na 20 września 2018 r., przedmiotem której jest wykonanie adaptacji dokumentacji projektowej typowej stacji i wykonanie robót budowlanych i innych prac oraz czynności dla zadania „Modernizacja SRP Lisków”.

Termin wykonania przedmiotu umowy został określony do dnia 29 listopada 2019 r.

Łączna wartość wynagrodzenia należnego Konsorcjum za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 1.934.000,00 zł netto (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100), z czego wartość wynagrodzenia przypadająca na zakres prac przypisany spółce Atrem S.A. wynosi 784.000,00 zł netto.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres 5 lat licząc od podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru.

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:

1)                 za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

2)                 za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,1 % umówionego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

3)                 za opóźnienie w przekazaniu dowodów potwierdzających uiszczenie składek ubezpieczeniowych lub polisy, w wysokości 0,1 % umówionego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

4)                 za opóźnienie w przekazaniu projektu harmonogramu rzeczowego w wysokości 0,1 % umówionego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

5)                 za opóźnienie w wykonaniu innych czynności poza wymienionymi w punktach powyższych a ustalonych w niniejszej umowie lub uzgodnionym harmonogramie w wysokości 0,1 % umówionego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

6)                 za opóźnienie w przedłożeniu raportu z prac w wysokości 2.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

7)                 za naruszenie postanowień dotyczących obowiązku zachowania poufności — kara umowna w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia;

8)                 za naruszenie postanowień dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych — kara umowna w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia;

9)                 za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10.000,00 zł, za każdy przypadek;

10)               za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek;

11)               za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych stanowiących część Przedmiotu Umowy, innego podmiotu niż podwykonawca, na zawarcie umowy z którym Zamawiający wyraził zgodę lub co do którego nie zgłosił sprzeciwu – w wysokości 10.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

12)               za opóźnienie w przekazaniu podpisanego przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego w wysokości 0,1 % umówionego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

13)               za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wartości umówionego wynagrodzenia brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

Łączna wysokość kar umownych naliczonych nie może przekroczyć 30% kwoty brutto wynagrodzenia.

Wykonawca ustanowił na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto.

Łączna wartość kontraktów zawieranych ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w określonym przedziale czasu pozwala na określenie szacunkowego zakresu udziału tego podmiotu w zamówieniach otrzymywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej ATREM.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku  (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close