logo-atrem
PL / EN

Zawarcie ugody sądowej w sprawach przeciwko spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.

21.12.2021

ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana także „Emitentem”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 28/2016 z dnia 04.07.2016 r., nr 11/2017 z dnia 01.06.2017 r. oraz nr 9/2021 z dnia 13.07.2021 r. informuje, że w dniu 21.12.2021 r. zawarta została przez Emitenta oraz spółki Techmadex S.A. i GP Energia Sp. z o.o. przed Sądem Okręgowym w Warszawie ugoda (dalej zwaną „Ugodą”) ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana „Zamawiającym”) w sprawach sądowych dotyczących inwestycji pn. Budowa Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w ramach realizacji Projektu pn: „Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto-zamkniętym” (zwanej dalej „Inwestycją” lub „Umową”), toczących się:
1) z powództwa Emitenta oraz Techmadex S.A., GP Energia Sp. z o.o. (dalej razem zwane także „Konsorcjum”) przeciwko Zamawiającemu o zapłatę kwoty łącznie 12.140.070,20 zł tytułem należności za roboty dodatkowe i zamienne wykonane przez Konsorcjum w toku realizacji Inwestycji wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty;
2) z powództwa Emitenta i Techmadex S.A. przeciwko Zamawiającemu o zapłatę kwoty łącznie 2.647.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty tytułem zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia na skutek dokonania wypłaty wskazanej powyżej kwoty przez spółkę InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na rzecz Zamawiającego, z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania Umowy i usunięcia wad i usterek;
3) z powództwa Zamawiającego przeciwko Emitentowi oraz Techmadex S.A., GP Energia Sp. z o.o. o zapłatę solidarnie kwoty 7.120.430,00 zł tytułem kary umownej nałożonej przez Zamawiającego na Konsorcjum w związku z realizacją Umowy wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

Zgodnie z postanowieniami Ugody Zamawiający zapłaci, w sposób uzgodniony przez Emitenta, Techmadex S.A. i GP Energia Sp. z o.o., na rzecz Emitenta kwotę 2.494.228,80 zł netto (+ 644.000,00 zł VAT), tj. 3.138.228,80 zł brutto, z tytułu płatności w części dotyczącej Emitenta w związku ze sprawą, o której mowa w pkt 1) powyżej. Powyższa kwota w wyniku potrącenia uwzględnia już uznaną w Ugodzie część kary umownej, której dotyczy sprawa o której mowa w pkt 3) powyżej. Ponadto Zamawiający zwróci, w sposób uzgodniony przez Emitenta i Techmadex S.A., na rzecz Emitenta kwotę 1.058.800,00 zł, której dotyczy sprawa o której mowa w punkcie 2) powyżej.

Strony umówiły się, że powyższe kwoty zostaną zapłacone przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia Ugody, jednak nie później niż do dnia 31.12.2021 r. Zapłata przez Zamawiającego kwot ustalonych przez strony w Ugodzie wyczerpuje wszystkie roszczenia stron (tj. Emitenta, Zamawiającego, Techmadex S.A. i GP Energia Sp, z o.o.) związane z Inwestycją.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close