logo-atrem
PL / EN

Zawarcie umowy przez konsorcjum z udziałem Emitenta z PKN ORLEN S.A., na realizację zadania na potrzeby realizacji projektów rozwojowych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

29.03.2023

Zarząd Atrem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej także zwaną Emitentem lub Spółką) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 marca 2023 r., Konsorcjum z udziałem Emitenta w składzie: SEEN Technologie Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz Atrem S.A. – Partner Konsorcjum, zawarło umowę ze spółką Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (dalej zwany Zamawiającym), na wykonanie w formule „pod klucz” – EPC kompletny i nowoczesny zespół Instalacji, w tym Instalację Wody Zdekarbonizowanej oraz Instalację Wydzielania Osadu, Stację Demineralizacji Wody, Stację Uzdatniania Kondensatu, na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku, na potrzeby realizacji projektów rozwojowych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku.

Wartość wynagrodzenia Emitenta w ramach Konsorcjum wynosi 253.437.581,96 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 96/100) netto. Wartość wynagrodzenia całego w/w Konsorcjum wynosi 1.270.361.875,00 zł (słownie: jeden miliard dwieście siedemdziesiąt milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) netto. Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy będzie gwarancja bankowa o wartości 10% wynagrodzenia netto.

Członkowie Konsorcjum odpowiadają wobec Zamawiającego solidarnie.

Łączna wysokość kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji całości lub części Przedmiotu Umowy nie może przekroczyć kwoty 12% wartości wynagrodzenia netto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close