logo-atrem
PL / EN

Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. działu informatyki

06.11.2020

Raport bieżący nr 24/2020

Temat: Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. działu informatyki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2020 z dnia 29 września 2020r., informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym tj. 06 listopada 2020r. umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej zwana Umową) obejmującej składniki materialne i niematerialne związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością w zakresie IT oraz pracowników oraz osoby fizyczne współpracujące na podstawie umów cywilno-prawnych składających się na wyodrębniony ze struktury organizacyjnej Spółki Dział Informatyki (dalej zwany „ZCP”), na podstawie której Spółka dokonała sprzedaży ZCP na rzecz APATOR-ELKOMTECH S.A. z siedzibą w Łodzi za cenę w wysokości 3.999.000,00 PLN (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Część ceny w wysokości 10% ceny tj. 399.900,00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) została zapłacona przez APATOR-ELKOMTECH S.A. przed zawarciem Umowy. Pozostała część ceny zostanie uregulowana w następujący sposób:

1) I rata ceny sprzedaży w wysokości 45 % ceny sprzedaży tj. 1.799.550,00 PLN (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) netto zostanie zapłacona w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy;
2) II rata ceny sprzedaży w wysokości 45 % Ceny Sprzedaży tj. 1.799.550,00 PLN (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) netto zostanie zapłacona w terminie do 180 dni od dnia zawarcia Umowy.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close