logo-atrem
PL / EN

Zawarcie umowy z Enea Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: „Budowa linii kablowych 110 kV Garbary – Cytadela, Garbary – EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań”

14.10.2022

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 21 września 2022 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 października 2022 r., podpisał w imieniu Emitenta umowę, której przedmiotem jest: „Budowa linii kablowych 110 kV Garbary – Cytadela, Garbary – EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań”, zawartą z Enea Operator Sp. z o.o. (dalej zwana Zamawiającym).

Wynagrodzenie Emitenta ujęte w umowie wynosi 42.113.821,14 zł netto, tj. 51.800.000,00 zł brutto.

Strony ustaliły termin realizacji zadania na 56 tygodni od dnia przekazania terenu budowy. Strony ustaliły w umowie, że łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% ceny kontraktowej brutto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close