logo-atrem
PL / EN

Zawarcie umowy z Metro Warszawskie Sp. z o.o. na dostawę i montaż Systemu Ochrony Tunelu na 34 stacjach I, II linii metra i STP Kabaty

22.04.2022

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwaną Emitentem), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 28 marca 2022 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 kwietnia 2022 r., podpisał w imieniu Emitenta umowę na dostawę i montaż Systemu Ochrony Tunelu na 34 stacjach I, II linii metra i STP Kabaty zawartą z Metro Warszawskie Sp. z o.o. (dalej zwana Zamawiającym).

Wynagrodzenie Emitenta ujęte w umowie wynosi 10.576.770,00 zł brutto.

Emitent zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 33 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Strony ustaliły w umowie, że łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości brutto przedmiotu umowy. Jednakże strony zastrzegły w umowie, że zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close