logo-atrem
PL / EN

Zawarcie umowy ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie…

01.12.2020

Raport bieżący nr 27/2020

Temat: Zawarcie umowy ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie oraz ujawnienie informacji o otrzymaniu wiadomości o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej także zwaną Emitentem lub Spółką) informuje, że w dniu wczorajszym tj. 30 listopada 2020 r. Spółka w imieniu Konsorcjum z udziałem Emitenta jako Lidera Konsorcjum w składzie: Atrem S.A.- JT S.A. – PJP MAKRUM S.A. – Projprzem Budownictwo Sp. z o.o., zawarła umowę ze spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji w zakresie rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie.

Wartość wynagrodzenia w/w Konsorcjum wynosi 326.684.836,50 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych 50/100) netto. Wartość wynagrodzenia Emitenta w ramach Konsorcjum wynosi 45.241 836,50 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 50/100) netto.

Strony ustaliły termin odbioru kontraktowego prac Konsorcjum na dzień 30 września 2022 r.

Jednocześnie Spółka przekazuje niniejszym treść opóźnionej informacji poufnej dotyczącej otrzymania informacji w dniu 26 listopada 2020r. ze strony spółki Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. (dalej zwanym Zamawiającym) o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta jako Lidera Konsorcjum w składzie: Atrem S.A.- JT S.A. – PJP MAKRUM S.A. – Projprzem Budownictwo Sp. z o.o., w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację rozbudowy Tłoczni Gazu w Odolanowie.

Wartość prac Emitenta ujęta w ofercie Konsorcjum wynosi 45.316.836,50 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów trzysta szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 50/100).

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 26 listopada 2020 r. o godz. 14:30 na podstawie art. 17 ust. 4 MAR („Informacje poufna”).

Decyzja o opóźnieniu informacji poufnej została podjęta przez Zarząd Spółki ze względu na zobowiązanie Spółki do zachowania poufności nałożone przez Zamawiającego. Ponadto opóźnienie podania do wiadomości informacji poufnej prawdopodobnie nie wprowadziło w błąd opinii publicznej oraz zapewniono poufność informacji.

W prawnie uzasadnionym interesie Spółki było utrzymanie w tajemnicy informacji poufnej, albowiem ujawnienie informacji poufnej wbrew zobowiązaniu Spółki do zachowania poufności mogło narazić Spółkę na roszczenia ze strony Zamawiającego.

Zważywszy, na fakt, że Spółka przed ujawnieniem niniejszej informacji poufnej otrzymała zgodę Zamawiającego na ujawnienie powyższej informacji poufnej Zarząd Spółki uznał, że brak jest podstaw do dalszego opóźnienia informacji poufnej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close