logo-atrem
PL / EN

Zgłoszenie wobec Spółki roszczenia o zapłatę kary umownej

14.07.2020

Raport bieżący nr 13/2020

Temat: Zgłoszenie wobec Spółki roszczenia o zapłatę kary umownej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

ATREM S.A. z siedzibą w Złotnikach (dalej zwana „Spółką”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 lipca 2020r. Spółka otrzymała ze strony Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Legnicy (dalej Zamawiający) notę księgową z kwotą do zapłaty przez Spółkę na rzecz Zamawiającego w wysokości 8.134.714, 00 zł tytułem kary umownej wynikającej z Umowy o roboty budowlane – Budowa „pod klucz” nowej stacji 110/20/6kV KALINÓWKA wraz z dowiązaniami liniowymi 110kV i 20kV, zawartą w dniu 8.06.2015 r. (dalej zwana Umową) z łącznym wynagrodzeniem umownym Spółki w wysokości 16.877.000 zł netto.

Spółka nie zgadzając się z roszczeniem Zamawiającego odesłała powyższą notę księgową bez księgowania. Spółka bowiem stoi na stanowisku, że naliczenie przez Zamawiającego kary umownej jest bezzasadne, o czym poinformowała Zamawiającego przedkładając uzasadnienia swojego stanowiska. Ponadto zdaniem Spółki, roszczenie Zamawiającego zostało zgłoszone wskutek zgłoszenia roszczenia Spółki wobec Zamawiającego z tytułu niezapłaconego na rzecz Spółki wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy w wysokości 883.140,00 zł brutto. Wobec braku zapłaty zaległej płatności ze strony Zamawiającego, Spółka zamierza skierować wobec Zamawiającego pozew o zapłatę w/w wynagrodzenia.

Na chwilę obecną w związku z powyższym roszczeniem Zamawiającego Spółka nie zamierza zawiązywać rezerwy. Niemniej Spółka dokona odpisu dotyczącego swojej należności wobec Zamawiającego w wysokości połowy roszczenia (441.570,00 zł) – zgodnie z polityką rachunkowości.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close