logo-atrem
PL / EN

Złożenie przeciwko Spółce pozwu o zapłatę kary umownej

13.07.2021

ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana także „Spółką”) informuje, że w dniu 13.07.2021 r., Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o zapłatę z dnia 15.05.2020 r., skierowany przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Zamawiający), w którym Zamawiający domaga się od Techmadex S.A., GP Energia Sp. z o.o. oraz Spółki, zapłaty solidarnie kwoty 7.120.430,00 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100), tytułem kary umownej naliczonej w związku z realizacją przez konsorcjum w składzie Techmadex S.A., GP Energia S.A. i ATREM S.A. zamówienia pn. Budowa Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce, w ramach realizacji Projektu pn: „Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto-zamkniętym” (zwanej dalej Umową), na podstawie noty obciążeniowej o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2016, z dnia 04.07.2016 r. Zarząd Spółki uznaje roszczenie Zamawiającego za bezzasadne w całości. Aktualnie bowiem, w zakresie Umowy w związku z powyższą karą umowną, toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie postępowanie z powództwa Techmadex S.A., GP Energia S.A. i ATREM S.A. przeciwko spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, o zapłatę kwoty łącznie 12.140.070,20 zł., tytułem należności wynikających z realizacji Umowy. Aktualnie w trakcie postępowania wydana została opinia biegłego sądowego – pozytywna w ocenie Zarządu Spółki.

Ponadto z powództwa ATREM S.A. i Techmadex S.A. toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie przeciwko Zamawiającemu sprawa o zapłatę kwoty łącznie 2.647.000 PLN, tytułem zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia uzyskanego kosztem w/w Spółek przez Zamawiającego bez podstawy prawnej, na skutek dokonania wypłaty wskazanej powyżej kwoty przez spółkę InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na rzecz Zamawiającego, z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2017.

Pomimo stanowiska Spółki odnośnie braku podstaw roszczenia Zamawiającego, Zarząd Spółki z daleko idącej ostrożności poinformował także w raporcie bieżącym nr 58/2019 z dnia 04.09.2019 r. o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość wykazywanej w księgach Spółki należności od Zamawiającego, w wysokości 1.058.800,00 zł z tytułu bezpodstawnie pobranej przez Zamawiającego gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 100% kwoty należności oraz o zawiązaniu rezerwy na kwotę 3.336.200,00 zł w związku z nałożoną przez Zamawiającego karą umowną w wysokości szacowanej straty ATREM S.A., w związku z jej udziałem w w/w Konsorcjum (pomniejszoną o kwotę przypadającą na Spółkę z pobranej przez Zamawiającego gwarancji).

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close