logo-atrem
PL / EN

Złożenie przeciwko Spółce pozwu o zapłatę kary umownej

18.03.2021

Raport bieżący nr 5/2021

Temat: Złożenie przeciwko Spółce pozwu o zapłatę kary umownej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana „Spółką”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 14 lipca 2020 r., informuje, że w dniu 17 marca 2021 r. Spółka otrzymała ze Sądu Okręgowego w Legnicy pozew o zapłatę skierowany przez Tauron Dystrybucja S.A. (dalej Zamawiający), w którym Zamawiający domaga się od Spółki zapłaty kwoty 7.251.574,00 zł tytułem kary umownej wynikającej z Umowy o roboty budowlane – Budowa „pod klucz” nowej stacji 110/20/6kV KALINÓWKA wraz z dowiązaniami liniowymi 110kV i 20kV z 8.06.2015 r. (dalej zwana Umową), w której łączne wynagrodzenie umowne Spółki wynosiło 16.877.000 zł netto.

Spółka nie zgadza się z roszczeniem Zamawiającego, bowiem stoi na stanowisku, że naliczenie przez Zamawiającego kary umownej jest bezzasadne i w odpowiedzi na pozew zamierza uzasadnić szczegółowo swoje stanowisko. Ponadto Spółka wystąpiła w ubiegłym roku p-ko Zamawiającemu z pozwem o wydanie nakazu zapłaty w wysokości 883.140,00 zł brutto z tytułu niezapłaconego na rzecz Spółki wynagrodzenia wynikającego z Umowy. Po otrzymaniu nakazu zapłaty Zamawiający złożył sprzeciw od nakazu zapłaty wnosząc o oddalenie powództwa Spółki w całości. Sprawa toczy się na etapie postępowania przed Sądem I instancji.

Spółka podtrzymuje swoją decyzję wyrażoną w raporcie nr 13/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. i nadal w związku z powyższym roszczeniem Zamawiającego, Spółka nie zamierza zawiązywać rezerwy. Niemniej Spółka dokonała odpisu części swojej należności wobec Zamawiającego w wysokości połowy roszczenia Spółki (441.570,00 zł) – zgodnie z oceną Zarządu Spółki.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close