logo-atrem
PL / EN

Zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility

18.06.2019

Raport bieżący 39/2019

 

Temat: Zmiana postanowień umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

 

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 18 czerwca 2019 roku spółki należące do Grupy Kapitałowej Atrem, tj.: Atrem S.A. oraz Contrast Sp. z o. o. zawarły z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility z dnia 04 września 2007 roku o numerze 06/131/07/Z/VU.

Zgodnie z treścią aneksu wydłużeniu uległ okres, w którym spółki Grupy Kapitałowej Atrem są uprawnione do wykorzystania Kredytu do dnia 30 stycznia 2020 roku. Kredytobiorcy zobowiązani są do ostatecznej spłaty salda debetowego rachunków bieżących w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Zmianie uległy zapisy dotyczące zabezpieczenia wierzytelności Banku, poprzez dodanie zobowiązania do udzielenia przez spółkę Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy poręczenia do kwoty 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100).

Po zmianie zapisów, zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu umowy o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility będą stanowić:

  • weksel in blanco wystawiony przez Atrem S.A., awalowany przez Contrast sp. z o.o.;
  • cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Atrem S.A. na podstawie Umowy o cesję globalną;
  • cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Contrast sp. z o.o. na podstawie Umowy o cesję globalną;
  • hipoteka umowna łączna do kwoty 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100) na będącej w użytkowaniu wieczystym Contrast sp. z o. o. nieruchomości gruntowej oraz będącej własnością Contrast sp. z o. o. nieruchomości budynkowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim, gmina Otrów Wielkopolski, przy ulicy ks. Ignacego Jana Skorupki 1Bporęczenie udzielone przez Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą: ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz, do kwoty 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100) z terminem ważności do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Pozostałe warunki aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

Informacja o zawarciu umowy kredytu oraz aneksach została zamieszczona w prospekcie emisyjnym (dostępnym na stronie: http://www.atrem.pl/files/prospekt_atrem.pdf) oraz raportach bieżących nr 45/2009, 23/2010, 40/2010, 40/2011, 23/2012, 25/2013, 43/2013, 32/2014, 34/2015, 26/2016, 17/2017 oraz 13/2018.

 

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close