logo-atrem
PL / EN

Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje

18.06.2019

Raport bieżący 41/2019

 

Temat: Zmiana postanowień umowy ramowej zawartej z mBank S.A. przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast Sp. z o. o. linii na gwarancje

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

 

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 18 czerwca 2019 roku spółka zależna od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 roku przedmiotem, której jest udostępnienie Contrast sp. z o. o. linii na gwarancje.

Zgodnie z treścią aneksu, wydłużeniu uległ okres, w którym Contrast sp. z o. o. uprawniona jest do składania zleceń udzielenia gwarancji do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Zmianie uległy zapisy dotyczące zabezpieczenia wierzytelności Banku, poprzez dodanie zobowiązania do udzielenia przez spółkę Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą w Bydgoszczy poręczenia do kwoty 14.700.000,00 zł (słownie: czternaście milionów siedemset tysięcy złotych 00/100).

Po zmianie zapisów, zabezpieczenie wierzytelności Banku będą stanowić:

1/ hipoteka umowna łączna do kwoty 12.250.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na będącej własnością Atrem S.A. z siedzibą w Złotnikach, ul. Czołgowa 4, 62-002 Suchy Las, zabudowanych nieruchomościach gruntowych, położonych w miejscowości Złotniki, gmina Suchy Las, przy ulicy Czołgowej 4,

2/ 5 (pięć) weksli in blanco wystawionych przez Contrast sp. z o. o. z deklaracją wekslową,

3/ poręczenie udzielone przez Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z siedzibą: ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz, do kwoty 14.700.000,00 zł (słownie: czternaście milionów siedemset tysięcy złotych 00/100) z terminem ważności do dnia 28 lutego 2025 roku.

Pozostałe postanowienia aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

Informacje o podpisaniu umowy ramowej oraz aneksów zostały zamieszczone w raportach bieżących nr 44/2009, 39/2011, 22/2012, 24/2013, 31/2014, 13/2015, 33/2015, 24/2016, 15/2017 oraz 14/2018.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close