logo-atrem
PL / EN

Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta

09.05.2019

 Raport bieżący nr  18/2019

Temat: Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w związku z transakcją kupna/sprzedaży akcji imiennych Spółki zawartą pomiędzy spółką Grupa Kapitałowa Immobile S.A. oraz Panem Konradem Śniatałą, Panem Markiem Korytowskim i Panią Gabrielą Śniatała, doszło do zmiany praw z papierów wartościowych Emitenta, w zakresie akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu.

Transakcja dokonana została w odpowiedzi na ogłoszenie spółki Grupa Kapitałowa Immobile S.A. z dnia 11 lutego 2019 r. na zapisywanie się na sprzedaż akcji spółki Atrem S.A.

Zgodnie z otrzymaną w dniu 9 maja 2019 r. od spółki Grupa Kapitałowa Immobile S.A. informacją, Grupa Kapitałowa Immobile S.A. nabyła łącznie 4.655.600 akcji imiennych
serii A.

Zgodnie ze Statutem Spółki akcje imienne, nabyte przez osobę inną niż założyciel Spółki wskazany w Statucie Spółki, tracą uprzywilejowanie co do głosu i będą uprawniały do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki każda.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje w zakresie zmiany praw z papierów wartościowych Emitenta:

  • Papiery wartościowe Emitenta, z których prawa zostały zmienione:

4.655.600 akcji imiennych serii A.

  • Podstawa prawna:

Zmiana praw z akcji imiennych serii A następuje na podstawie § 8 ust. 3 Statutu spółki Atrem S.A., zgodnie z którym w przypadku zbycia akcji serii A przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie co do głosu także wygasa, chyba że nabywcą akcji serii A jest dotychczasowy akcjonariusz założyciel.

 

  • Opis praw z papierów wartościowych przed i po zmianie:

Przed zmianą:

Na każdą akcję imienną serii A przypadały na Walnym Zgromadzeniu 2 (słownie: dwa) głosy.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosiła: 13 885 679

 

Po zmianie:

Na każdą akcję imienną serii A przypada na Walnym Zgromadzeniu 1 (słownie: jeden) głos.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi: 9 230 079.

 

Wysokość kapitału zakładowego Emitenta nie uległa zmianie.

 

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów  papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close