logo-atrem
PL / EN

Zmiana zawartej przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

09.09.2019

Raport bieżący nr  59/2019

Temat: Zmiana zawartej przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 9 września 2019 r. otrzymał informacje o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, datowanego na dzień 13 sierpnia 2019 r. aneksu do umowy o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych, o zawarciu, której Emitent informował raportem bieżącym nr 54/2019.

Zgodnie z treścią aneksu zmianie uległa wartość pojedynczej gwarancji należytego   wykonania kontraktu, możliwej do wystawienia w ramach umowy generalnej, z 3.000.000,00 zł do 3.500.000,00 zł.

 Po wprowadzonej aneksem zmianie, InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group wystawiać będzie na zlecenie Contrast sp. z o. o. ubezpieczeniowe gwarancje, przy czym:

  1. limit gwarancyjny dla gwarancji zapłaty wadium wynosi 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),
  2. limit gwarancyjny dla gwarancji zwrotu zaliczki wynosi 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100);
  3. limit gwarancyjny   dla   gwarancji   należytego   wykonania   kontraktu   wynosi 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100), a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 3 500 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset złotych 00/100).
  4. limit gwarancyjny dla gwarancji usunięcia wad i usterek wynosi:  3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) a kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć: 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).

 

Maksymalny odnawialny limit gwarancyjny ustalony został na poziomie 12 000 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100) nie uległ zmianie.

 

Zgodnie z treścią aneksu wprowadzone zostało dodatkowe zabezpieczenie roszczeń InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group o zwrot zapłaconych z tytułu gwarancji zabezpieczającej należytą realizację umowy na wykonanie zadania pn: projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV  Skwierzyna II wraz budową dwutorowej linii zasilającej 110kV oraz budową powiązań sieci SN i nn, kwot, w postaci kaucji środków pieniężnych w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).

Po wprowadzonej aneksie zmianie, na zabezpieczenie roszczeń InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group o zwrot zapłaconych z tytułu gwarancji kwot na rzecz Beneficjentów gwarancji, Contrast sp. z o.o. ustanowił na rzecz InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group następujące zabezpieczenia:

1/ sześć weksli własnych in blanco z klauzulą „bez protestu” z wystawienia Contrast sp. z o. o. wraz z sześcioma deklaracjami wekslowymi poręczonych przez ATREM Spółka Akcyjna do kwoty zadłużenia wynikającego z tytułu niniejszej umowy generalnej,

2/ W przypadku występowania Contrast sp. z o. o. w Konsorcjum, wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie tzn. weksel poręczony przez Konsorcjanta lub Konsorcjantów.

3/ kaucja środków pieniężnych w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), przy czym zabezpieczenie to dotyczy wyłączenie ubezpieczeniowej gwarancji zabezpieczającej należytą realizację umowy na wykonanie zadania pn: Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV  Skwierzyna II wraz  budową dwutorowej linii zasilającej 110kV oraz budową powiązań sieci SN i nn,

 

Pozostałe zapisy  umowy nie uległy zmianie.

 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Strona www używa plików "Cookies". Szczegółowe informacje TUTAJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close